Η ομιλία του μέγα Δικτάτορα!

 
Charlie Chaplin, (16 April 1889 25 December 1977)

Ο αρχηγός του FBI, J.Edgar Hoover, τον είχε χαρακτηρίσει ως ανεπιθύμητο, και επικίνδυνο για τις αρχές και τα ιδεώδη των Η.Π.Α.

Αναρωτιέμαι, ποιος Έλλην, ή άλλος πολιτικός έχει σήμερα το σθένος να εκφωνήσει ένα λόγο παρόμοιου περιεχομένου, χωρίς να υποκρίνεται;

Final speech in The Great Dictator!  (October 15th, 1940)
Πηγή αγγλικού κειμένου:
http://www.charliechaplin.com/synopsis/articles/29-The-Great-Dictator-s-Speech

I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone – if possible – Jew, Gentile – black man – white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness – not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.
Λυπάμαι, αλλά δε θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Δε με αφορά (δεν είναι δική μου υπόθεση). Δε θέλω να βασιλέψω, ή να κατακτήσω κάποιον. Θα ήθελα να βοηθήσω όλους, αν αυτό είναι δυνατόν, Εβραίους, χριστιανούς, μαύρους, λευκούς. Όλοι θέλουμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον (αλληλεγγύη). Τα ανθρώπινα όντα αρέσκονται σ’ αυτό. Θέλουμε να ζούμε από την ευτυχία των άλλων, και όχι από τη δυστυχία τους. Δε θέλουμε ούτε να μισούμε, ούτε να περιφρονούμε ο ένας τον άλλον Σ’ αυτόν τον κόσμο υπάρχει χώρος για όλους. Και η καλή γη είναι πλούσια και μπορεί να παράσχει σε όλους. Ο τρόπος ζωής μπορεί να είναι ελεύθερος κι’ ωραίος, αλλά χάσαμε τον τρόπο (το μονοπάτι).
Greed has poisoned men’s souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity. More than cleverness we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost….
Η πλεονεξία έχει δηλητηριάσει τις ψυχές των ανθρώπων, έχει υψώσει φράγματα μίσους, μας οδήγησε με το βήμα της χήνας (ναζιστικό) στη δυστυχία και το σκοτωμό. Έχουμε αναπτύξει ταχύτητα, αλλά έχουμε κλειστεί στους εαυτούς μας. Οι μηχανές που δίνουν αφθονία (αγαθών), δίνουν επίσης και εξάρτηση. Η γνώση μας (η επιστήμη), μας έκανε κυνικούς. Η εξυπνάδα μας, σκληρούς και άστοργους. Σκεπτόμαστε πολύ, αισθανόμαστε πολύ λίγο. Πιότερο από μηχανήματα χρειαζόμαστε ανθρωπιά. Πιότερο από εξυπνάδα χρειαζόμαστε καλοσύνη και ευγένεια. Χωρίς αυτές τις ιδιότητες, η ζωή θα είναι βίαιη και όλα θα χαθούν….
The airplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men – cries out for universal brotherhood – for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world – millions of despairing men, women, and little children – victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.
Το αεροπλάνο και το ραδιόφωνο μας έχουν φέρει πιο κοντά. Η ίδια η φύση αυτών των εφευρέσεων φωνάζει για καλοσύνη και παγκόσμια αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, για την ενότητα όλων μας. Ακόμη και τώρα η φωνή μου φθάνει σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, σε εκατομμύρια απελπισμένους άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά, θύματα ενός συστήματος που προκαλεί σε αθώους ανθρώπους βασανιστήρια και φυλακίσεις.
To those who can hear me, I say – do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed – the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.
Σ’ αυτούς που μπορούν να μ’ ακούσουν λέω, μην απελπίζεστε. Η δυστυχία που τώρα μας πλήττει προήλθε από την πλεονεξία, το φαρμάκι των ανθρώπων που φοβούνται την πρόοδο. Το μίσος των ανθρώπων θα περάσει, και οι δικτάτορες θα πεθάνουν, και η δύναμη που αφαίρεσαν από το λαό θα επανέλθει στο λαό. Και όσο οι άνθρωποι θα πεθαίνουν, η ελευθερία ποτέ δε θα χαθεί.
Soldiers! don’t give yourselves to brutes – men who despise you – enslave you – who regiment your lives – tell you what to do – what to think and what to feel! Who drill you – diet you – treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don’t give yourselves to these unnatural men – machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle! You are men! You have the love of humanity in your hearts! You don’t hate! Only the unloved hate – the unloved and the unnatural! Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for liberty!
Στρατιώτες, μη παραδίνετε τους εαυτούς σας στα κτήνη, σε ανθρώπους που σας περιφρονούν, σας σκλαβώνουν, που ελέγχουν αυστηρά τη ζωή σας, που σας υπαγορεύουν τι να κάνετε, τι να σκεφτόσαστε και τι να αισθάνεστε! Αυτοί που σας τρυπάνε τα μυαλά, σας καθορίζουν τη διατροφή σας, σας μεταχειρίζονται ως αγέλη, σας χρησιμοποιούν ως βορά (τροφή) των κανονιών. Μην υποχωρείτε μπροστά σ’ αυτά τα εκφυλισμένα όντα, στις ανθρωπο-μηχανές με εγκέφαλους και καρδιές μηχανών! Δεν είσαστε μηχανές! Δεν είσαστε ζώα! Είσαστε άνθρωποι! Έχετε την αγάπη της ανθρωπότητας στις καρδιές σας! Δε μισείτε! Μόνο όσοι δεν αγαπάνε μισούν, οι αντιπαθείς και οι αφύσικοι! Στρατιώτες! Μην πολεμάτε για τη σκλαβιά! Πολεμάτε για την ελευθερία!
In the 17th Chapter of St Luke it is written: “the Kingdom of God is within man” – not one man nor a group of men, but in all men! In you! You, the people have the power – the power to create machines. The power to create happiness! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.
Στο 17ο κεφάλαιο, ο Άγιος Λουκάς γράφει: «Το βασίλειο του Θεού είναι μέσα στον άνθρωπο». Όχι σ’ έναν, όχι σ’ ένα σύνολο, αλλά σ’ όλους τους ανθρώπους! Μέσα σας! Εσείς είστε ο λαός, που έχει τη δύναμη, να  κατασκευάσει μηχανές. Τη δύναμη να δημιουργήσει ευτυχία! Εσείς είστε ο λαός, που έχει τη δύναμη να κάνει τη ζωή ελεύθερη, όμορφη, να κάνει αυτή τη ζωή μια υπέροχη περιπέτεια.
Then – in the name of democracy – let us use that power – let us all unite. Let us fight for a new world – a decent world that will give men a chance to work – that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie! They do not fulfil that promise. They never will!
Έτσι, στ’ όνομα της Δημοκρατίας, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη, ας ενωθούμε όλοι. Ας αγωνιστούμε για έναν καινούργιο κόσμο, έναν αξιοπρεπή κόσμο που θα δώσει στους ανθρώπους την ευκαιρία να εργαστούν, που θα δώσει μέλλον στους νέους, και ασφάλεια στους ηλικιωμένους. Μ’ αυτή την υπόσχεση, τα κτήνη ανήλθαν στην εξουσία. Είπαν ψέματα! Δεν εκπλήρωσαν εκείνη την υπόσχεση. Ποτέ δε θα το κάνουν!
Dictators free themselves but they enslave the people! Now let us fight to fulfil that promise! Let us fight to free the world – to do away with national barriers – to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness. Soldiers! in the name of democracy, let us all unite!
Οι δικτάτορες ελευθερώνουν τους εαυτούς τους, αλλά υποδουλώνουν το λαό! Τώρα ας αγωνιστούμε για να εκπληρώσουμε εκείνη την υπόσχεση! Ας αγωνιστούμε για να ελευθερώσουμε τον κόσμο, να σπάσουμε τα εθνικά φράγματα, να απαλλαγούμε από την πλεονεξία, το μίσος, και τη μισαλλοδοξία. Ας πολεμήσουμε για έναν κόσμο της λογικής, έναν κόσμο όπου η επιστήμη και η πρόοδος θα οδηγούν όλους τους ανθρώπους στην ευτυχία! Στρατιώτες, στόνομα της Δημοκρατίας, ας ενωθούμε!

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σημαντικά και επίκαιρα τα όσα είχε πει στο λόγο του ο μέγας Chaplin, που κάθε άλλο παρά Δικτάτορας ήταν. Μέσα από τις ταινίες του προσπάθησε να αφυπνίσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων.