Οικονομικοί Όροι - Financial Terms

-Μετάφραση στην Αγγλική από :Scorpion49-
Δημόσιο χρέος – Public debt

Δημόσιο Χρέος είναι το σύνολο της οφειλής σε χρηματικές μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Υπό την έννοια ευρύτερος δημόσιος τομέας συμπεριλαμβάνονται όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης: κυβέρνηση, νομαρχία , δήμος κλπ.. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται από έτος σε έτος κατά το πόσο που ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα, ή αντιστρόφως μειώνεται κατά το ποσό που παρουσιάζει πλεόνασμα. Καθώς η εκάστοτε κυβέρνηση αντλεί τα έσοδά της από το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών του κράτους, δηλαδή των φορολογούμενων, το δημόσιο χρέος έμμεσα είναι χρέος των φορολογούμενων. Το δημόσιο χρέος διακρίνεται σε εσωτερικό χρέος, δηλαδή από πιστωτές που βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης χώρας, και σε εξωτερικό χρέος, δηλαδή από πιστωτές που εδρεύουν στο εξωτερικό. Οι κυβερνήσεις δανείζονται κυρίως εκδίδοντας και πουλώντας ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα.

Public Debt is the total of debt in pecuniary units of wider public sector. Meaning that in the wider public sector are included all levels of public administration: government, prefecture, municipality etc. The public debt is increased by year in year by the sum that the annual government owned budget presents deficit, or reversely is decreased by the sum that presents surplus. As each government draws its income from the bigger part of state’s citizens, that is to say the taxed citizens, the public debt indirectly is debt of the taxed citizens. The public debt is distinguished in internal debt, that is to say, by creditors that are found inside the particular country, and in exterior debt, that is to say from creditors that reside in the abroad. The governments are mainly lent publishing and selling bonds or other securities.

Όταν οι ανάγκες μιας χώρας δεν καλύπτονται από το ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) αυτή καταφεύγει στον δανεισμό. Το ποσό που χρωστάει είναι το δημόσιο χρέος, το οποίο συνήθως εκφράζεται σε αναλογία με το ΑΕΠ.

When the needs of country are not covered by the GNP (Gross Domestic Product), it resorts to the lending. The sum that owes is the public debt, which usually is expressed in proportion with the GNP.

Τι είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ;
What is the meaning of Gross Domestic Product?

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (αγγλ. Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παράχθηκαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.

The Gross Domestic Product or GNP is the total of all products and goods that produces an economy, expressed in pecuniary units. In other words it is the total value of all final goods of (materials and bodiless) that they were produced inside a country in interval of one year, even if part of this was produced by productive units that belong in residents of abroad.

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν - Α.Ε.Π. (αγγλ Gross National Product - GNP) είναι το Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας ανεξάρτητα του σε ποια χώρα το αποκτούν. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους. Διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συμπεριλαμβάνει και το Εισόδημα που απέκτησαν οι κάτοικοι μιας χώρας στο εξωτερικό.

The Gross National Product - GNP it is the Product or Income that the residents of a country acquire independently in which country they acquire it. In other words it is the total value of all final goods of (materials and bodiless) that the residents of country acquire in interval of one year. It differs from the Gross Domestic Product at that it also includes the Income that the residents of country acquired in the abroad.

Ποια είναι η διάθρωση του Ελληνικού Χρέους (η λήξη του);
What is the structure of the Greek Debt (in its maturity)?

Να υπενθυμίσουμε ότι τα συνολικά έσοδα του ελληνικού δημοσίου είναι περίπου 100 δις το χρόνο. Από αυτά τα χρήματα πρέπει να πληρωθούν όλα τα έξοδα λειτουργίας του κράτους, μισθοί, συντάξεις, άμυνα, παιδεία και βέβαια να επιστραφούν τα χρέη. Όπως θα δείτε την τετραετία 2011-2014 ένα στα τρία ευρώ που εισπράττεται από το κράτος πρέπει να δοθεί για εξόφληση χρεών. Φτάνει η χάρη μας έως και το 2057 !!!

We have to remind that the total income of Greek state is roughly 100 billions per year. From this money it should be paid all the operational expenses of state, wage, pensions, defense and education and of course to be returned the debts. As you will see four-year period 2011-2014 in the three Euros that are collected by the state one Euro it should be given for refunding of debts. Our charm reaches up to 2057.


-Please, click on each Graph to enlarge it-


Πίνακας με τον χρόνο λήξης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου τα επόμενα χρόνια
Table with the maturity of Greek state bonds for the next years

Ποια είναι η διαχρονική εξέλιξη του Δημόσιου Χρέους - Ποιοι φταίνε ;
What is the diachronic development of Public Debt - Who is going to be blamed?Τι σημαίνει χρέος 300 δισ.; - What do 300 billions debt mean?
Εξωτερικό Χρέος 300 δισ. ως το καλύτερο σενάριο επιτόκιο 6%
Exterior Debt 300 billions. as the better script interest-rate 6%
Σύνολο τόκων = 18 δισ. ετησίως ως καλύτερο σενάριο
Total of interest = 18 billions. annually as better script
Έλλειμμα για το 2010 =8% του ΑΕΠ δηλαδή 20 δισ.
Deficit for 2010 =8% of GNP that is to say 20 billions.
Άρα τέλος του 2010 ο εξωτερικός δανεισμός θα είναι αυξημένος κατά 30-35 δισ. τουλάχιστον.
Hence end 2010 the exterior lending will be increased at 30-35 billion. at least.
Πώς θα ξοφλήσει μια χώρα όταν μετά από τόσα μέτρα που πήρε απλά μειώνει το έλλειμμα στο 8%;
How a country will repay when after so many meters that has taken simply it decreases the deficit in the 8%?

Άσε που κάποια από τα μέτρα μειώνουν την ανάπτυξη και άρα μειώνουν τα εισοδήματα του κράτους. Επίσης οι αυξημένες φορολογίες μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένα εισοδήματα για το κράτος (βλέπε laffer curve). Επίσης οι αυξημένες φορολογίες και η μειωμένη δημοσιονομική πολιτική οδηγούν σε κοινωνικά προβλήματα, π. χ ανεργία και άρα ληστείες, φόνοι, αναταραχές κλπ.

Not to think that some of the meters decrease the growth and hence decrease the state’s incomes. Also the increased taxations can lead to decreased incomes for the state (see laffer curve). Also the increased taxations and the decreased budgetary policy lead to social problems, e.g. unemployment and hence robberies, murders, agitations etc.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να σωθεί μόνον από τα μέτρα που πήρε μέχρι σήμερα, η Ελλάδα πρέπει π.χ. να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα να μειώσει δανεισμό έτσι ώστε να επενδύσει λεφτά στην ανάπτυξη για να μειώσει ανεργία για να βγει από την κρίση. Βέβαια μπορεί να πάρει και άλλα μέτρα που δεν είναι για να ασχοληθούμε σε αυτό εδώ το άρθρο.

Greece cannot be saved only from the meters that it took up to today, Greece should e.g. to sell financial elements, as real estate to decrease lending, so that to invest money in the growth in order to decrease unemployment and come out from the crisis. Of course it can also take other meters that are not in the present article to be dealt with.

Ποια η διαφορά μεταξύ Ελλείμματος και Δημόσιου χρέους;
What is the difference between Deficit and Public debt?

Άλλο πράγμα είναι το έλλειμμα και άλλο το δημόσιο χρέος. Με απλά λόγια, έλλειμμα είναι η διαφορά ανάμεσα στα ετήσια έσοδα του κράτους και στις δαπάνες που κάνει. Όταν οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από τα έσοδα, τότε έχουμε έλλειμμα. Το έλλειμμα χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού και ο συσσωρευμένος δανεισμός δημιουργεί το δημόσιο χρέος. Φυσικά και όταν ακόμη μειώνεται το έλλειμμα, εξακολουθεί αυτό να χρηματοδοτείται μέσω δημόσιου δανεισμού και να αυξάνει το χρέος της χώρας. Το δημόσιο χρέος αρχίζει να μειώνεται μόνο όταν σταματά το κράτος να δανείζεται και αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει έλλειμμα αλλά πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό.

It is other thing the deficit and other the public debt. With simple words, deficit is the difference between the annual state’s income and the expenses that it makes. When the expenses are bigger than the income, then we have deficit. The deficit is financed via lending and the accumulated lending creates the public debt. Naturally even when the deficit is still decreased, continues to be financed via public lending and increasing the debt of the country. The public debt begins to be decreased only when the state stops to be lent and this happens when there is no deficit but surplus in the government budget.

Γιατί υπάρχουν τα ελλείμματα που δημιουργούν το δημόσιο χρέος;
Why do the deficits exist that create the public debt?

Επειδή καταναλώνουμε περισσότερα από όσα παράγουμε! Γιατί διατηρούμε ένα σπάταλο κράτος με χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί οι θεσμοί μας αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα που δημιουργεί πλούτο και ενθαρρύνουν τον παρασιτισμό και το «βόλεμα» που συντηρείται μέσω δανεισμού. Γιατί ακόμη και εκείνα τα τμήματα της κοινωνίας μας που βρίσκονται εκτός δημόσιου τομέα σκέπτονται σαν δημόσιοι υπάλληλοι και αδιαφορούν για την παραγωγικότητα, π.χ. οι αγρότες δεν δουλεύουν πλέον για να φέρουν στην αγορά ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά για την κρατική και ευρωπαϊκή επιδότηση!

Because we consume more of that we produce! Because we maintain a wasteful state with thousands of civil servants and our institutions discourage the business dexterity that creates wealth and encourage the parasitism and “accommodation” which is maintained via lending. Because even those departments of our society that are found outside of the public sector think as civil servants and are unconcerned for the productivity, e.g. the farmers do not work more in order to bring in the market competitive products, but for the State and European subsidy!

Ο Milton Friedman είχε πει κάποτε αναφερόμενος στην αμερικανική οικονομία ότι «. . . έχουμε ένα σύστημα που όλο και περισσότερο φορολογεί την εργασία και επιδοτεί τη μη-εργασία»..

Milton Friedman had said some day, referring to the American economy, that “. . . we have a system that increasingly taxes work and subsidizes non work”

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καιρός οι Νεοέλληνες να μάθουν την λέξη Μινιμαλισμός.

Καιρός οι Δεξιοί να πάψουν να κραυγάζουν αριστερές κορώνες και οι Αριστεροί να σταματήσουν να συμπεριφέρονται σαν προύχοντες του Μόντε Κάρλο.

Ζήσαμε τις εποχές που η ήττα βαφτίστηκε νίκη.

..ίσως η κρίση οικονομικών αξιών να μας κάνει να δούμε και άλλες αξίες που υπάρχουν τριγύρω.

Γιάννης Γ.